DR. JUHÁSZ GÁBOR KÖZJEGYZŐI IRODÁJA

A közjegyző


A közjegyzőt a törvény közhitelességgel ruházza fel, hogy a jogviták megelőzése érdekében a feleknek pártatlan jogi szolgáltatást nyújtson. A közjegyző a jogszabály által meghatározott hatáskörében az állam igazságszolgáltató tevékenysége részeként jogszolgáltató hatósági tevékenységet végez, tevékenységét pártatlanul, titoktartás mellett gyakorolja.

A közjegyző folytatja le a hatáskörébe utalt hagyatéki eljárást és egyéb nemperes eljárásokat.

A közjegyző köteles megtagadni a közreműködését, ha az kötelességeivel nem egyeztethető össze, így ha közreműködését olyan jogügylethez kérik, amely jogszabályba ütközik, vagy jogszabály megkerülésére irányul, vagy amelynek célja tiltott vagy tisztességtelen.

Bemutatkozás


Dr. Juhász Gábor közjegyző


Dr. Juhász Gábor közjegyzőt az igazságügyi miniszter 2019. november 19. napjától nevezte ki közjegyzővé Budapest VIII. kerület 3. számú székhelyre, irodáját a Corvin közben nyitotta meg.

2020-ban spanyol nyelvből nyelvi jogosítványt szerzett.

Jogi diplomáját az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi karán szerezte summa cum laude minősítéssel 2000-ben, jogi szakvizsgáját 2004-ben tette le. Közjegyzői kinevezését megelőzően 15 évig dolgozott közjegyzőhelyettesként Budapesten.

A közjegyzőséggel kapcsolatosan nemzetközi tapasztalattal is rendelkezik. 2017 óta a Magyar Országos Közjegyzői Kamara által delegált tag a Latin Típusú Közjegyzőségek Nemzetközi Uniója (UINL) munkacsoportjában. Ösztöndíj program keretében két alkalommal töltött közjegyzői irodában szakmai gyakorlatot Spanyolországban.

Angol általános felsőfokú és jogi szaknyelvi felsőfokú, spanyol nyelvből felsőfokú nyelvvizsgával, olasz nyelvből középfokú nyelvvizsgával rendelkezik. Német nyelven alapfokon beszél.

A Közjegyzők Közlönyében több alkalommal jelentek meg publikációi.

Önéletrajz megtekintése >>

Szolgáltatások


 • Adásvételi szerződés
 • Ajándékozási szerződés
 • Apai elismerő nyilatkozat
 • Befogadó- és eltartó nyilatkozat
 • Bérleti szerződés, kiköltözési nyilatkozat
 • Egyoldalú kötelezettségvállaló, tartozáselismerő nyilatkozat
 • Élettársi nyilatkozat
 • Házassági és élettársi vagyonjogi szerződés
 • Hitel- és kölcsönszerződés, biztosítéki szerződések
 • Meghatalmazás
 • Nyilatkozat reprodukciós eljáráshoz
 • Tartási, életjáradéki szerződés
 • Végintézkedés, végrendelet, öröklési szerződés
 • Zálogszerződés

Tájékoztató a közjegyzői okirat-szerkesztésről >>
header
header
 • Másolathitelesítés
 • Aláírási címpéldány
 • Aláírás hitelesítés
 • Hiteles cégkivonat, cégmásolat
 • Hiteles tulajdoni lap
 • HBNY hitelbiztosítéki nyilvántartás azonossági nyilatkozat tanúsítása
 • Sorsolás tanúsítása
 • Weboldal tartalmának tanúsítása
 • Nyilatkozat (pl. felmondás) közlésének tanúsítása
 • Pályázatbontás tanúsítása
 • Jogi jelentőségű tények tanúsítása
 • Ténytanúsítás fénykép vagy videó felvétel készítése útján
 • Okirat felmutatás időpontjának tanúsítása
 • Életbenlét tanúsítása
A hagyatéki eljárást - a jegyzői hatáskörbe utalt eljárási cselekmények kivételével - a közjegyző folytatja le. A hagyatéki eljárást a 2010. évi XXXVIII. törvény szabályozza.

Dr. Juhász Gábor Budapest VIII. kerület 3. számú székhelyre kinevezett közjegyző illetékessége hagyatéki ügyekben:

Budapest VIII. kerület
Haláleset hónapja: március, július, november


Az eljárás lefolytatására az a közjegyző illetékes, akinek a székhelyén az örökhagyó utolsó belföldi lakóhelye vagy utolsó belföldi tartózkodási helye volt; ezek hiányában, akinek a székhelyén az örökhagyó belföldi elhalálozásának helye található, ezek hiányában a hagyatéki vagyon fekvésének helye szerinti, vagy bármelyik hiánya esetén a Magyar Országos Közjegyzői Kamara kijelölése szerinti közjegyző az illetékes.

Tájékoztató a hagyatéki eljárásról >>
header
Fizetési meghagyás és végrehajtás elrendelése

A fizetési meghagyásos eljárás (FMH) közjegyzői hatáskörbe tartozó eljárás, mely a lejárt pénzkövetelések behajtásának gyors és hatékony eszköze. Eljárási szabályait a 2009. évi L. törvény tartalmazza.

Letölthető FMH kérelem >>
Tájékoztató az FMH eljárásról >>

Európai fizetési meghagyás
Az európai fizetési meghagyásos eljárás alternatív igényérvényesítési eszköz lejárt pénzkövetelése érvényesítésére határon átnyúló polgári és kereskedelmi ügyekben.

Tájékoztató az EUFMH eljárásról >>
Letölthető EUFMH nyomtatványok >>

Végrehajtás közjegyzői okirat alapján

A közjegyző végrehajtási záradékkal akkor láthatja el a közjegyzői okiratot, ha az tartalmazza
(1) a szolgáltatásra és ellenszolgáltatásra irányuló, vagy egyoldalú kötelezettségvállalást,
(2) a jogosult és a kötelezett nevét,
(3) a kötelezettség tárgyát, mennyiségét (összegét) és jogcímét,
(4) a teljesítés módját és határidejét, továbbá
(5) a közjegyzői okiratba foglalt követelés bírósági végrehajtási útra tartozik, és a követelés teljesítési határideje letelt.
Ha a kötelezettség feltételnek vagy időpontnak a bekövetkezésétől függ, a végrehajthatósághoz az is szükséges, hogy a feltétel vagy időpont bekövetkezését közokirat tanúsítsa.
Tájékoztató a közjegyző által közjegyzői okirat alapján elrendelt végrehajtásról >>
 • Előzetes bizonyítás
 • Igazságügyi szakértő kirendelése
 • Egyezségi eljárás közjegyző előtt
 • Értékpapír és okirat semmissé nyilvánítása
 • Bejegyzett élettársi kapcsolat közjegyző általi megszüntetése
 • Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásának vezetése
 • A házassági és az élettársi vagyonjogi szerződések elektronikus nyilvántartásának vezetése
 • Letéti eljárás
 • A hitelbiztosítéki nyilvántartásba bejegyzett jogosult vagy kötelezett jogutódlásának nyilvántartási átvezetése

Dr. Juhász Gábor közjegyző spanyol nyelvi jogosítvánnyal rendelkezik, mely alapján közjegyzői okiratokat, hitelesítéseket (aláírás-hitelesítés, másolathitelesítés, cégkivonat) spanyol nyelven is jogosult készíteni.

Irodánk Spanyolországban NIE szám (Número de Identidad de Extranjeros) ügyintézéshez meghatalmazások révén tud segítséget nyújtani, akár spanyol nyelvű aláírás-hitelesítés, akár spanyol nyelvű közjegyzői okirat formájában.

Elérhetőségek


DR. JUHÁSZ GÁBOR KÖZJEGYZŐI IRODÁJA


Dr. Juhász Gábor
közjegyző

Dr. Tossenberger Lívia
közjegyzőhelyettes
Cím:
1082 Budapest, Corvin köz 4. 1. emelet 1.

Telefonszám:
+36 (1) 630 9785
+36 (1) 630 9786
Mobil / Skype / WhatsApp:
+36 (30) 369 6905

Nyitvatartás:
H-Cs: 8:00 - 16:30
P: 8:00 - 14:00

Ügyfélfogadási időn kívül előzetes megbeszélés alapján
tudunk időpontot biztosítani.

Székhely:
Budapest VIII. kerület 3.
Székhelykód: K11061

E-mail:
iroda.juhaszgabor@kozjegyzo.hu

Postacím:
1450 Budapest 9., Postafiók 101.

Bankszámla:
Raiffeisen Bank
Számlatulajdonos: Dr. Juhász Gábor Közjegyzői Irodája
Számlaszám: 120108550190222300100002
IBAN: HU73120108550190222300100002
SWIFT (BIC): UBRTHUHB

Az iroda megközelítése:
Tömegközlekedéssel: Corvin negyed metró- és villamosmegálló.
Autóval parkolás: Corvin Plaza mélygarázs

Elérhetőségek letöltése >>